Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Ochrona środowiska i pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Ochrona środowiska i pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Pracownik odpowiedzialny: Dorota Wilczek 

e-mail: dorotaw@boronow.pl

Kontakt: ul. Dolna 2, 42-288 Boronów
Tel.: 034 3539-100 w. 21


Zakres obowiązków:

 

1)      opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie raportu z jego wykonania,

2)      prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowych przedsięwzięć dla potrzeb warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji,

3)      zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

4)     przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,

5)      wydawanie osobom fizycznym decyzji nakazujących w określonym czasie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko,

6)     wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia eksploatowanego przez osobę fizyczną, w ramach zwykłego korzystania ze środowiska i decyzji  wyrażające zgodę na podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności,

7)      udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy,

8)     zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w ochronie środowiska zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

9)      prowadzenie spraw związanych z gospodarką  odpadami, w tym m.in.;

a)      opracowywanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami,

b)     przygotowywanie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,

c)      opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

d)     wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

10)  organizowanie selektywnej zbiórki i segregacji  odpadów komunalnych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego; udostępnianie mieszkańcom informacji na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty,

11)  wydawanie zezwoleń  na prowadzenie działalności w zakresie;

a)      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b)      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

12)  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

13)  przygotowywanie i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

14)  podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi,

15)  podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza,

16)  wydawanie zezwoleń na  usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków – za zgodą wojewody

17)  naliczanie  kar pieniężnych za  usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,

18)  ewidencja pomników przyrody i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,

19)  nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków,

20)  opracowywanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowym   i finansowym,

21)   uzyskanie koncepcji projektowej oraz decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu,

22)  uzyskanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,

23)  realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z oczyszczalniami ścieków oraz obiektami sportowo-rekreacyjnymi;

  a) opracowywanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym,

  b)  współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru celem jak najlepszej realizacji inwestycji i remontów,

  c)  udział w komisjach wprowadzania na budowę i odbioru inwestycji ( w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego),

  d)  współpraca z Sanepidem, Strażą Pożarną, PIP w zakresie uzgodnień oraz przekazania obiektu inwestycyjnego do użytkowania,

  e)  rozliczenie rzeczowo – finansowe zadań inwestycyjnych, sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań z realizacji umowy,

  f)  nadzór nad terminem realizacji umów dot. inwestycji i remontów,

  g)  weryfikowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym faktur i wszelkich operacji związanych z prowadzonymi  inwestycjami i remontami.

24)  nadzór i rozlicznie pracy kierowcy ciągnika,

25)  monitorowanie i analiza możliwości pozyskiwania unijnych środków pomocowych  i innych zewnętrznych środków,

26)  przygotowanie wniosków i dokumentów o pozyskanie funduszy zewnętrznych,

27) rozliczanie pozyskanych funduszy na podstawie zatwierdzonych wniosków  o finansowe środki pozabudżetowe.

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Boronów
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2011-10-20 14:12:12
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2011-10-20 14:24:02
Ostatnia zmiana:2011-10-20 14:24:14
Ilość wyświetleń:1707
Urząd Gminy Boronów
Dolna 2, 42-283 Boronów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij