Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Księgowość podatkowa

Księgowość podatkowa

Odpowiedzialny pracownik:  Katarzyna Badura 

 

Kontakt: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

e-mail:  katarzynab@boronow.pl 

 

Tel.: 034 3539 100, w. 36 


Zakres obowiązków:

 

1)      dokonywanie wymiaru podatków osobom fizycznym:

a)     podatku od nieruchomości,

b)    łącznego zobowiązania pieniężnego,

c)     podatku leśnego,

d)    podatku rolnego,

2)      nadzór nad ustalaniem i przekazywaniem przez osoby prawne i jednostki   organizacyjne nie posiadające osobowości  prawnej:

a)    podatku od nieruchomości,

b)   podatku leśnego,

c)    podatku rolnego,

3)      przygotowanie projektu decyzji w sprawie przesunięć terminów płatności podatków i opłat,

4)      przygotowanie projektu decyzji w sprawie ulg, umorzeń i zaniechania poboru podatków i opłat w graniach uprawnień ustalonych obowiązującymi przepisami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej:

a)    rozliczających się bezpośrednio z Gminą,

b)   rozliczających się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,

5)      prowadzenie kart gospodarstw rolnych,

6)      prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od nieruchomości,

7)      prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatku od nieruchomości,

8)      prowadzenie przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego,

9)      zbieranie materiałów informacyjnych od osób fizycznych do wymiaru podatku od nieruchomości,

10)  sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji podatków i opłat lokalnych oraz zaległości przedsiębiorców i pomocy publicznej,

11)   opracowywanie wniosków i opinii do odwołań od decyzji wymiarowych wnoszonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

12)   przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych w granicach określonych ustawami,

13)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych w granicach określonych ustawami,

14)  dokonywanie przypisów i odpisów należności i księgowanie wpłat z tytułu podatku  od środków transportowych,

15)  współpraca z Wydziałem Komunikacji przy Starostwie Powiatowym w zakresie informacji o posiadaniu środków transportowych i innych danych wynikających z Rejestru Pojazdów,

16)  przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości zeznań stanowiących podstawę wymiaru podatku od nieruchomości,

17)  przygotowywanie materiałów do planowania dochodów budżetowych z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,

18)  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

19)  załatwianie i przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz wnioski i skargi zgłaszane przez mieszkańców,

20)  dokonywanie przypisów i odpisów należności i księgowanie wpłat z tytułu:

a)      zobowiązań pieniężnych rolników,

b)      podatku od nieruchomości,

c)      opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów,

21)   likwidacja zaległości w należnościach podatkowych i opłatach poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych celem ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej,

22)  prowadzenie rejestru zbiorowego wpłat podatkowych i niepodatkowych,

23)  prowadzenie ewidencji analitycznej podatków i opłat lokalnych,

24)  wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,

25)  współdziałanie ze stanowiskiem d/s gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego w zakresie rozliczeń z tytułu sprzedaży majątku gminy, w tym powiadamianie o spłacie zadłużenia należności zabezpieczających hipotekę celem wykreślenia hipoteki,

26)  rozliczanie sołtysów z pobranych przez nich należności z tytułu podatków z równoczesnym przeprowadzeniem kontroli rachunkowej oraz obliczeniem wynagrodzeń sołtysów,

27)  przygotowanie projektu decyzji z zakresu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników  i prawidłowe rozliczenie dotacji z tego tytułu,

28)  współdziałanie z Urzędem Skarbowym w przedmiocie gromadzenia dochodów budżetowych,

29)  dokonywanie przypisów i odpisów należności i księgowanie wpłat z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych,

30)  prowadzenie rejestru zbiorczego należności niepodatkowych oraz opłat za odpady,

31)  prowadzenie ewidencji analitycznej należności niepodatkowych oraz opłat za odpady,

32)  dokonywanie przypisów i odpisów należności i księgowanie wpłat z tytułu należności niepodatkowych oraz opłat za odpady,

33)  windykacja należności niepodatkowych oraz opłat za odpady,

34)  uzgadnianie dochodów w zakresie należności niepodatkowych i opłat za odpady oraz niezbędnych w tym zakresie informacji,

35)  prowadzenie rejestru faktur, wystawianie faktur/faktur korygujących dla Urzędu Gminy Boronów/Gminy Boronów,

36)  prowadzenie i dokumentowanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług związanych z działalnością prowadzoną przez Urząd i Gminę Boronów,

37)  prowadzenie tzw. cząstkowych ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów ( rejestrów VAT) za poszczególne  miesiące i ujmowanie w nich czynności wykonywanych przez Gminę Boronów oraz wartości towarów i usług nabywanych przez Gminę Boronów w związku z prowadzoną przez nią działalnością,

38)  sporządzanie tzw. cząstkowej deklaracji VAT7, VAT27 za poszczególne miesiące dla Gminy Boronów,

39)  sporządzanie deklaracji zbiorczej VAT7, VAT27 i przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie,

40)  sporządzanie rejestrów zbiorczych VAT i przesyłanie ich w postaci JPG do właściwego Urzędu w ustawowym terminie,

41)  przekazywanie informacji o wysokości wpłaty kwot podatku na właściwy rachunek bankowy Urzędu Skarbowego,

42)  obliczanie wartości prewspółczynnika na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie prewspółczynnika,

43)  obliczanie wartości proporcji sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 oraz ust. 10a ustawy o VAT,

44)  współpraca z jednostkami budżetowymi Gminy w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku VAT,

45)  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży,

46)   wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

47)   naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

48)  opracowywanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok, projektu planu wydatków GPPiRPA na dany rok budżetowy, projektu sprawozdania z jego realizacji,

49)  opracowywanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, projektu planu wydatków GPPN na dany rok budżetowy, projektu sprawozdania z jego realizacji,

50)  współdziałanie z GKRPA w zakresie wdrażania i propagowania na terenie Gminy ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampanii edukacyjnych,

51)  przygotowywanie umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją GPPiRPA i GPPN.

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Boronów
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2007-08-14 00:00:00
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2007-08-24 13:15:01
Ostatnia zmiana:2019-09-03 09:43:16
Ilość wyświetleń:3128
Urząd Gminy Boronów
Dolna 2, 42-283 Boronów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij